Ouderraad

Ouderraad Basischool Meerdijk

U bent als ouder/verzorger automatisch lid van de oudervereniging op Basisschool Meerdijk. De oudervereniging heeft haar eigen statuten en wordt bestuurd door de ouderraad (OR). De ouderraad bestaat uit ouders, die zich betrokken voelen met de school. Een OR functioneert naast de medezeggenschapsraad (MR), het bestuur, het team (basisonderwijs), de vaksecties (voortgezet onderwijs) en de directie.

Taken van de ouderraad zijn:
- het behartigen van de belangen van ouders bij de directie en de medezeggenschapsraad: gevraagd of ongevraagd adviseren aan de MR als geheel of aan de oudergeleding in de MR over - met name - die aangelegenheden die de ouders aangaan
- medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding: (helpen bij) het organiseren van activiteiten op school, zoals de sinterklaasviering, kerstviering of de schoolreis
- het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage
- het organiseren van de luizencontroles
- het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school
- het betrekken van ouders bij school.

De OR Meerdijk vervult een signaalfunctie en regelt samen met de leerkrachten een aantal niet lesgebonden activiteiten rond een thema voor de kinderen van de school.
Samen met een aantal ouderraad-ouders en één of twee leerkrachten is ieder lid verantwoordelijk voor één of meerdere commissies. De commissies die wij als OR Meerdijk hebben, zijn oa:
. Carnaval
. Pasen
. Kinderboekenweek
. Schoolfotograaf
. Schoolreis/Meerdijkdag
. Sinterklaas
. Kerst
. Verkeer
. Luizen
. Nieuwjaarsreceptie
. Sportactiviteiten / Koningsspelen
. Lief en leed

Om deze activiteiten te bekostigen, wordt er aan de ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van 30 euro. Deze bijdrage kan door middel van een éénmalige automatische incasso of overmaking worden voldaan. De schoolreis wordt één maal per twee schooljaren georganiseerd en hiervoor wordt een extra bijdrage gevraagd.

De ouderraad vergadert 6 keer per jaar, op locatie Meerdijkschool. Deze vergaderingen zijn openbaar. Tijdens de vergaderingen wordt de gang van zaken naast het onderwijs besproken en de diverse activiteiten geëvalueerd/besproken. Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een jaarvergadering gehouden. Hierin wordt verantwoording (organisatorisch en financieel) aan de leden van de oudervereniging afgelegd. Tijdens deze vergadering wordt tevens de financiële begroting voor het nieuwe schooljaar goedgekeurd, worden de commissies ingedeeld en worden nieuwe leden aangesteld voor de ouderraad. De data van de vergaderingen zijn te vinden in de schoolkalendar.

Als u vragen of ideeën heeft, kunt u contact opnemen met één van de leden van de ouderraad of via ormeerdijk@leerrijk.nl

Bestuur 2022-2023:
Voorzitter: Daphne Timmer
Secretaris: Melanie van de Hoven
Penningmeester: Simone van Drunen