Ouderraad

Ouderraad Basischool Meerdijk

U bent als ouder/verzorger automatisch lid van de oudervereniging op Basisschool Meerdijk. De oudervereniging heeft haar eigen statuten en wordt bestuurd door de ouderraad (OR). De ouderraad bestaat uit ouders, die zich betrokken voelen met de school. Een OR functioneert naast de medezeggenschapsraad (MR), het bestuur, het team (basisonderwijs), de vaksecties (voortgezet onderwijs) en de directie.

Taken van de ouderraad zijn:
- het behartigen van de belangen van ouders bij de directie en de medezeggenschapsraad: gevraagd of ongevraagd adviseren aan de MR als geheel of aan de oudergeleding in de MR over - met name - die aangelegenheden die de ouders aangaan
- medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding: (helpen bij) het organiseren van activiteiten op school, zoals de sinterklaasviering, kerstviering of de schoolreis
- het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage
- het organiseren van de luizencontroles
- het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school
- het betrekken van ouders bij school.

De OR Meerdijk vervult een signaalfunctie en regelt samen met de leerkrachten een aantal niet lesgebonden activiteiten rond een thema voor de kinderen van de school.
Samen met een aantal ouderraad-ouders en één of twee leerkrachten is ieder lid verantwoordelijk voor één of meerdere commissies. De commissies die wij als OR Meerdijk hebben, zijn oa:
. Carnaval
. Pasen
. Kinderboekenweek
. Schoolfotograaf
. Schoolreis/Meerdijkdag
. Sinterklaas
. Kerst
. Verkeer
. Luizen
. Nieuwjaarsreceptie
. Sportactiviteiten / Koningsspelen
. Lief en leed

Om deze activiteiten te bekostigen, wordt er aan de ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van 30 euro. Deze bijdrage kan door middel van een éénmalige automatische incasso of overmaking worden voldaan. De schoolreis wordt één maal per twee schooljaren georganiseerd en hiervoor wordt een extra bijdrage gevraagd.

De ouderraad vergadert 6 keer per jaar, op locatie Meerdijkschool. Deze vergaderingen zijn openbaar. Tijdens de vergaderingen wordt de gang van zaken naast het onderwijs besproken en de diverse activiteiten geëvalueerd/besproken. Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een jaarvergadering gehouden. Hierin wordt verantwoording (organisatorisch en financieel) aan de leden van de oudervereniging afgelegd. Tijdens deze vergadering wordt tevens de financiële begroting voor het nieuwe schooljaar goedgekeurd, worden de commissies ingedeeld en worden nieuwe leden aangesteld voor de ouderraad. De data van de vergaderingen zijn te vinden in de schoolkalendar.

Als u vragen of ideeën heeft, kunt u contact opnemen met één van de leden van de ouderraad of via ormeerdijk@leerrijk.nl

Samenstelling ouderraad Meerdijk:

Leden or 2021-2022:
Dieke Treffers
Melanie van den Hoven
Simone van Drunen
Daphne Timmer
Wendy van Venrooij
Brigitte van Happen
Nathalie Verduin
Yvon Langeweg-Barnhoorn
Jessica de Hart

Bestuur 2021-2022:
Voorzitter: Daphne Timmer
Secretaris: Melanie van den Hoven
Penningmeester: Simone van Drunen

Medezeggenschapsraad Meerdijk

Algemeen Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de Medezeggenschapsraad (MR). Elke school moet een MR hebben. De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad.

Wat is de samenstelling van de MR? De MR bestaat doorgaans uit de geledingen ouders en personeelsleden (de helft). Een MR-lid neemt in principe deel aan de MR voor een periode van drie jaar.

Wat doet de MR? MR-leden bespreken met elkaar en directie alles wat voor school van belang is. De raad heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. Hierbij kan de MR ook zelf zaken op de agenda plaatsen en ongevraagd standpunten innemen, voorstellen doen of zaken adviseren aan het bestuur. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming of advies van de MR nodig. Bijvoorbeeld als het rooster wordt gewijzigd, het schoolplan wordt aangepast, er een andere (reken)methode wordt aangeschaft, bij de benoeming van nieuw personeel, besteding van geld, enzovoort. Elk jaar keren ook de formatie en de begroting weer terug op de agenda: hoeveel leerlingen zijn er volgend jaar? Hoeveel geld is er? Welke klassenindeling past daar het beste bij? Stemt de MR niet met het voorstel in, dan kan het bestuur het beleid niet uitvoeren. Het moet zijn beleid zo wijzigen dat de MR er wel mee akkoord gaat, of het moet het geschil dat is ontstaan voorleggen aan de geschillencommissie. Laat het bestuur er niets meer over horen, dan kan de raad er na 3 maanden van uitgaan dat het voorstel is vervallen. Daarnaast zijn er ook onderwerpen waarbij je gewoon met gezond verstand meedenkt over een probleem of juist over iets leuks. Wat vinden we slim of handig, hoe ga je ergens mee om, wat zouden de ouders daarvan vinden? Bijvoorbeeld de inzet sociale media, nieuwe rapporten, pesten en veiligheid. Kortom, alle zaken die het wel en wee van de hele school betreffen.

De MR behandelt nooit individuele gevallen, hiervoor is de leerkracht het eerste aanspreekpunt!

Laat van je horen! De MR behartigt de belangen van alle ouders. Input van ouders is dus heel belangrijk voor ons! Heb je een tip, bespreekpunt of idee dan kun je ons uiteraard aanspreken. Tevens kun je ons onder het volgende mailadres bereiken: mrmeerdijk@leerrijk.nl

De MR bestaat uit 2 ouders: Armand Schuffelers (voorzitter) en Simone van Iersel en 2 leerkrachten: Muriel Beaard en Yentl Haertlein.

 

Brabants Verkeersveiligheidslabel

Wij zijn trots op het behalen van het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Elk schooljaar doen wij onze uiterste best de verkeerseducatie een interessante invulling te geven naast het behandelen van methodische materialen. Enkele activiteiten, die tijdens een verkeersweek 'Streetwise' georganiseerd worden, zijn:  

Toet toet (groep 1 en 2): Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en kinderzitje.

Blik en klik (groep 3 en 4): Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een kinderzitje.

Hallo auto (groep 5 en 6): Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidgordel.

Trapvaardig (groep 7 en 8): Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.

Tussenschoolse opvang / overblijven

Op onze school bestaat de mogelijkheid dat leerlingen in de middagpauze kunnen overblijven op maandag, dinsdag en donderdag.
Doel hiervan is:

Broodtrommel 1

  • ouders de mogelijkheid geven aan het arbeidsproces deel te nemen
  • ouders incidenteel helpen
  • éénoudergezinnen helpen bij het opvangen van hun kinderen;
  • in verband met de grote afstand tussen school en thuis de kinderen op school opvangen.

Organisatie:
De overblijfregeling valt onder werkterrein en verantwoordelijkheid van de school, die de stichting de Broodtrommel heeft ingehuurd voor dit doel. De school stelt een ruimte ter beschikking. Een team van ongeveer 10 personen zien er op toe dat het overblijven in een prettige sfeer verloopt. Het te betalen bedrag wordt via de jaarinformatie kenbaar gemaakt. De kinderen brengen zelf brood en drinken mee. Aanmelding voor het overblijven kan via het aanmeldingsformulier van stichting de Broodtrommel.

De tussenschoolse opvangorganisatie wordt vertegenwoordigd door Mevr. Wilma Luiken.

Buitenschoolse opvang

Als werkende ouder is een veilig en vertrouwd opvangadres voor uw kind(eren) van onschatbare waarde. U gaat daarbij niet over één nacht ijs en stelt hoge eisen. Kinderopvang doet dat ook. U ziet dat terug in het pedagogisch kader en beleidsplan van  een organisatie BuitenSchoolseOpvang. Hierin staat beschreven wat de visie is op de begeleiding van kinderen. Het is de basis van waaruit zij werken binnen de kinderdagcentra en gastouderopvang. 

MIKZ is zo'n organisatie.

Op elke locatie is een eigen pedagogisch werkplan aanwezig. Hierin is weergegeven hoe het pedagogisch beleid wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk van die specifieke locatie. Elke locatie brengt zijn eigen ‘kleuraccenten’ aan, passend bij de ligging en mogelijkheden van die locatie. Het beschrijft zaken als de samenstelling en grootte van de groepen, welke activiteiten er zijn en hoe er met de kinderen wordt omgegaan. Het laat zien ’dit is hoe zij het pedagogisch beleid hebben ingekleurd, dit zijn de kleuraccenten!’.

Buiten BSO Meerdijk
Er staat bij Mikz een nieuw concept op de agenda: de buiten BSO. Buiten spelen met je vriendjes en vriendinnetjes en samen leren wat de natuur te bieden heeft. Gezond eten en eropuit
trekken. De buiten BSO krijgt een knus honk in basisschool Meerdijk. Die bevindt zich op een steenworp van de bossen van de Loonse en Drunense Duinen en in een groene en kindvriendelijke buurt. Buiten heeft veel te bieden, en voor ieder kind dat wil hebben we laarzen om in de modder te stampen bijvoorbeeld. En een regenjas, zodat ze ook naar buiten kunnen als het weer iets
minder is. Die paar dagen per jaar dat het geen “buitenweer” is kunnen we ons uitleven in de twee
ruimtes op basschool Meerdijk die wij met onze interieurspecialist helemaal Mikz gaan maken.
Naast een scala aan leuke activiteiten buiten, zoals het aanleggen van een moestuin en een
bloementuin, het bouwen van insectenhuisjes of het kweken van donderkopjes en kikkervisjes, bieden we ook uitsluitend gezonde voeding aan. Biologische snacks als school uit is en natuurlijk eigen gekweekte aardbeien als de kinderen goed voor de plantjes gezorgd hebben.
BSO Meerdijk: lekker gezond!
De manier van werken is uitvoerig beschreven in het pedagogisch plan. Dit plan en andere informatie vindt u terug op de website: www.mikz.nl
 

GGD

 

 

Luizenbrigade

Luizenbrigade